Liàwi Théater Frend,

S’Wasser esch gschtégà, d’r Lauierhaffà esch voll...
Naï às esch net à neï Rezàpt vu d’r Simone Morgenthaller, awer s’Themà vu d’r neï Revue vum TAG.
Séglà doch met unserem Narràscheff um dàrà verrukti Wàld un ehr wàrà entdeckà as d’Narrà net unbedéngt uff’em Scheff sen
Un wenn bi eïer oï d’r Haffà voll esch, no entspannà séh sér doch mét uns un gniàssà dià Croisière met Liàd, Tanz un Lachà.
Gniàssà séh dà TAG em Narràscheff